Пулинський ЗДО №1 "Ялинка", Пулини
Житомирська область, Житомирський район

Інклюзивна освіта

 

 

 

 

 

 

 

     Інклюзивна освіта – перспектива нова.

     Хоч різні можливості – рівні права!                                                                                    

     Кожна дитина – це цілий світ

 Освіта, повага і рівність для всіх! 

Україна

ВІДДІЛ ОСВІТИ ПУЛИНСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ 

  ПУЛИНСЬКИЙ ЗАКЛАД ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ №1»ЯЛИНКА»

                                                01.09.2021р.                           Наказ                                                                 №37

 

 

                                                     

«Про організацію роботи з дітьми з особливими освітніми потребами у 2021-2022 навчальному році»

 

 

На  виконання  статті 19 Закону України «Про освіту».,керуючись Постановою  Кабінету Міністрів України від 10.04.2019року №530  «Про затвердження  порядку  організації  діяльності інклюзивних груп у  закладах  дошкільної освіти», висновків КУ «Пулинського ІРЦ» та з метою реалізації права дітей з особливими освітніми потребами на освіту, створення оптимальних умов для їхнього виховання і розвитку, їх соціалізацію та інтеграцію в суспільство в умовах закладу, налагодження конструктивної взаємодії між учасниками освітнього процесу,

НАКАЗУЮ:

  1. З 01.09.2021року організувати роботу 1 групи за інклюзивною формою навчання:

-Група «Веселка» (1 дитина з ООП)

  1. Для координації діяльності всіх учасників освітнього процесу створити команду психолого-педагогічного

супроводу для роботи з дітьми з особливими освітніми потребами у складі:

1.Колесник Т.О.-директор ЗДО.

2.Білецька О.І.-вихователь ЗДО.

3.Балан Л.О.-асистент вихователя.

4. Габриадзе Л.А.-вчителя-дифектолога ІРЦ.

5.Дзюбенко І.В.-практичний психолог.

6.Захарченко М.В.- мами дитини

7.Приход А.Ф.-сестри медичної старшої

  1. Закріпити основним  вихователем даної групи «Веселка» Білецьку Оксану Іванівну, асистента вихователя Балан Ліну Олександрівну(відповідно до штатного розпису).
  2. Розробити та затвердити наказом по установі Положення про команду психолого-педагогічного супроводу дитини з особливими освітніми потребами Пулинського ЗДО.(до 14.09.2021р).

 

 

5. Провести тарифікацію  відповідної категорії працівників відповідно до чинного законодавства.

                                                                                         Адміністрація, до                                               .                                                                                                       05.09.2021р.

 

5.1. Оформити додатком до плану роботи заходи щодо впровадження інклюзивної освіти в закладі.  

                                                                                                       До 14.09.2021 р.     .                                                                                                         Директор

5.2. Надати методичні рекомендації педагогам з питань організації освітнього процесу з дітьми з особливими освітніми потребами.

До 03.09.2021р.

Директор

5.3. Провести консультації для колективу закладу щодо  організації роботи з дітьми з особливими освітніми потребами.

                                                                                               Директор.До

                                                                                            10.09.2021р.                

5.4. Розробити та адаптувати програмово-методичне забезпечення освітнього та корекційно-розвивального процесів для дітей з особливими освітніми потребами.

До 05.09.2021р.

5.5. Розробити спільно з вихователями критерії оцінювання досягнень дітей з особливими освітніми проблемами.

До 10.09.2021р.

5.6. Вихователю Білецькій О.І.,асистенту вихователя Балан Л.О.звітувати керівнику закладу дошкільної освіти про роботу інклюзивної  групи.

Щоквартально

5.7.Передбачити створення ресурсної кімнати або куточка,обладнати відповідно до додатку до листа МОН від 25.06.2020р.№1/9-348.

6. Сестрі медичній старшій  Приход А.Ф.

6.1. Оформити особисту справу дітей з ООП згідно встановлених вимог.

6.2. Отримати згоду кожного з батьків або осіб, які їх замінюють, на оброблення персональних даних.

6.3. Включити до плану оздоровчої роботи заходи, направлені на підтримку психофізичного стану та профілактику існуючих патологій і супутніх захворювань дітей з особливими освітніми потребами.   

До 05.09.2021

6.4. Надавати консультативну допомогу батькам дітей з особливими освітніми потребами з питань оздоровчої  роботи в умовах сім’ї.

6.5. Забезпечити контроль за створенням умов та дотриманням санітарно-гігієнічних вимог для корекційного впливу на розвиток  дітей з ООП.

Постійно

 

 

7. Відповідальність за збереження здоров’я дитини з особливими освітніми потребами  інклюзивної групи покласти на вихователя Білецьку О.І.асистента вихователя Балан Л.

Постійно

8.Вихователю Білецькій О.І.асистенту вихователя Балан Л.О

8.1. Забезпечувати соціально-педагогічний супровід дитини з особливими освітніми потребами.

8.2. Розробити спільно з групою фахівців індивідуального супроводу дітей з особливими освітніми потребами індивідуальні програми розвитку та забезпечити їх виконання упродовж навчального року.Призначити відповідальним за координацію розроблення ІПР асистента вихователя Балан Л.О.

До 14.09.2021р.

8.3. Ознайомитися з методичними рекомендаціями щодо здійснення інклюзивної освіти.

До 03.09.2021р.

8.4. Проводити спостереження під час різних видів діяльності за дітьми з особливими освітніми потребами, їхніми індивідуальними особливостями, поведінкою, емоційним і фізичним станом, потенційними можливостями.

Постійно

8.5. Узгоджувати організацію освітнього процесу, адаптувати засоби, методи й форми роботи з дітьми до умов інклюзії.

Постійно

8.6. Адаптувати предметно-ігрове розвивальне середовище до потреб дітей з особливими освітніми потребами.

До 02.09.2021р.

8.7. Залучати батьків до процесу адаптації дітей з особливими освітніми потребами, до співпраці з фахівцями.

Постійно

8.8. Проводити просвітницьку роботу з батьками дітей з особливими освітніми потребами.

Постійно

8.9. Проводити моніторинг освітньої діяльності дітей з особливими освітніми потребами, за планом роботи.

8. Контроль за станом здійснення індивідуального супроводу дітей з особливими освітніми потребами залишити за собою.

 

 

Директор ЗДО                                       Тетяна Колесник

 З наказом ознайомлені:                          О.Білецька

                                                                    Л.Балан

                                                                   А.Приход

 

 

                                                                                                                             ЗАТВЕРДЖЕНО                                                                

                                                                                   Директор ЗДО    Т.Колесник

                                                                                            Наказ №39 від 06.09.2021р.            

 ПОЛОЖЕННЯ
про команду психолого-педагогічного супроводу дитини з особливими освітніми потребами в Пулинському закладі дошкільної освіти №1 «Ялинка»

I. Загальні положення

1. Це Положення визначає основні принципи, завдання та функції, а також порядок організації діяльності команди психолого-педагогічного супроводу дітей з особливими освітніми потребами (далі - Команда супроводу), які здобувають освіту в умовах інклюзивного навчання в закладах  дошкільної освіти.

2. У цьому Положенні терміни вживаються в такому значенні:

індивідуальний освітній план - документ (частина ІПР), що визначає послідовність, форму і темп засвоєння дитиною з ООП у закладі дошкільної освіти компонентів освітньої програми з метою реалізації її індивідуальної освітньої траєкторії.

Інші терміни вживаються у значеннях, наведених в Законі України "Про освіту".

3. Персональний склад Команди супроводу затверджується наказом керівника закладу освіти, в якому здобувають освіту діти з ООП.

4. Команда супроводу дитини з ООП співпрацює з ІРЦ з питань надання корекційно-розвиткових послуг та методичного забезпечення її діяльності.

5. Заклад освіти на підставі Примірного положення про команду психолого-педагогічного супроводу дитини з особливими освітніми потребами в закладі  дошкільної освіти розробляє власне положення про команду психолого-педагогічного супроводу дитини з особливими освітніми потребами.

II. Склад учасників Команди супроводу

1. Склад Команди супроводу визначається з урахуванням освітніх потреб дитини з ООП.

2. До складу Команди супроводу дитини з ООП входять:

У закладі дошкільної освіти:

постійні учасники: директор або вихователь-методист, вихователь, асистент вихователя, практичний психолог, соціальний педагог, вчитель-дефектолог (з урахуванням освітніх потреб дитини з ООП), вчитель-реабілітолог та батьки дитини з ООП тощо;

залучені фахівці: медичний працівник закладу освіти, лікар, асистент дитини, спеціалісти системи соціального захисту населення, служби у справах дітей тощо.

III. Принципи діяльності Команди супроводу

1. Основними принципами діяльності Команди супроводу є:

повага до індивідуальних особливостей дитини з ООП;

дотримання інтересів дитини з ООП, недопущення дискримінації та порушення її прав;

командний підхід;

активна співпраця з батьками дитини з ООП, залучення їх до освітнього процесу та розробки ІПР;

конфіденційність та дотримання етичних принципів;

міжвідомча співпраця.

IV. Завдання Команди супроводу

1. Команда супроводу виконує наступні завдання:

збір інформації про особливості розвитку дитини, її інтереси, труднощі, освітні потреби на етапах створення, реалізації та моніторингу виконання ІПР;

визначення напрямів психолого-педагогічних та корекційно-розвиткових послуг, що можуть бути надані в межах закладу освіти на підставі висновку ІРЦ, та забезпечення надання цих послуг;

розроблення ІПР для кожної дитини з ООП та моніторинг її виконання з метою коригування та визначення динаміки розвитку дитини;

надання методичної підтримки педагогічним працівникам закладу освіти з організації інклюзивного навчання;

створення належних умов для інтеграції дітей з ООП в освітнє середовище;

проведення консультативної роботи з батьками дітей з ООП щодо особливостей їх розвитку, навчання та виховання;

проведення інформаційно-просвітницької роботи у закладі освіти серед педагогічних працівників, батьків і дітей з метою недопущення дискримінації та порушення прав дитини, формування дружнього та неупередженого ставлення до дітей з ООП.

V. Основні функції учасників Команди супроводу

Адміністрація закладу освіти (директор ):

формування складу Команди супроводу;

призначення відповідальної особи щодо координації розроблення ІПР;

організація роботи Команди супроводу;

контроль за виконанням висновку ІРЦ;

залучення фахівців (в тому числі фахівців ІРЦ) для надання психолого-педагогічних та корекційно-розвиткових послуг дітям з ООП;

контроль за виконанням завдань учасниками Команди супроводу своїх функцій;

розроблення спільно з іншими учасниками Команди супроводу індивідуального навчального плану дитини з ООП;

залучення батьків дитини з ООП до розроблення і погодження ІПР;

оцінка діяльності педагогічних працівників, залучених до реалізації ІПР;

моніторинг виконання ІПР.

 


-1Проведення корекційно-розвиткових занять практичним психологом, вчителем-дефектологом здійснюється відповідно до чинного законодавства.

Практичний психолог:

надання корекційно-розвиткових послуг дитині з ООП, згідно ІПР;

моніторинг досягнень у відповідній сфері розвитку дитини, згідно ІПР;

надання рекомендацій педагогічним працівникам щодо особливостей організації освітнього процесу, реалізації корекційно-розвиткових цілей в процесі навчання, технології для досягнення кінцевих цілей навчання, визначених в ІПР та застосування адаптацій (модифікацій);

консультативна робота з батьками дитини з ООП;

Вчитель-дефектолог:

надання корекційно-розвиткових послуг дитині з ООП, згідно ІПР;

моніторинг досягнень у відповідній сфері розвитку дитини, згідно ІПР;

надання рекомендацій педагогічним працівникам щодо особливостей організації освітнього процесу, реалізації корекційно-розвиткових цілей в процесі навчання, технології для досягнення кінцевих цілей навчання, визначених в ІПР та застосування адаптацій (модифікацій);

консультативна робота з батьками дитини з ООП;

Вихователь:

забезпечення освітнього процесу дитини з ООП з урахуванням особливостей її розвитку та ІПР;

підготовка інформації для учасників засідання Команди супроводу про особливості навчально-пізнавальної діяльності дитини з ООП, її сильні сторони та потреби, результати виконання дитиною навчальної програми/освітнього плану;

участь у підготовці індивідуального навчального плану дитини з ООП;

розробка  індивідуального освітнього плану в закладі дошкільної освіти;

визначення спільно з іншими педагогічними працівниками рівня досягнення кінцевих цілей навчання, передбачених ІПР;

створення належного мікроклімату в колективі;

надання інформації батькам про стан засвоєння навчальної програми/освітнього плану дитиною з ООП.

Ассистент вихователя:

спостереження за дитиною з метою вивчення її індивідуальних особливостей, схильностей, інтересів та потреб;

участь в організації освітнього процесу дитини з ООП;

участь у розробці ІПР;

участь у підготовці індивідуального навчального плану та індивідуальної навчальної програми/індивідуального освітнього плану (для закладів дошкільної освіти);

адаптація освітнього середовища, навчальних матеріалів відповідно до потенційних можливостей та з урахуванням індивідуальних особливостей розвитку дитини з ООП;

оцінка спільно з вихователем рівня досягнення кінцевих цілей навчання, передбачених ІПР;

підготовка інформації для учасників засідання Команди супроводу за результатами спостереження за дитиною щодо її індивідуальних особливостей, інтересів та потреб;

надання інформації батькам, педагогічним працівникам щодо особливостей розвитку дитини з ООП.

Батьки дитини з ООП:

доведення інформації про дитину (стиль, спосіб навчання, успіхи, труднощі у виконанні домашніх завдань);

прийняття участі у роботі Команди супроводу, в тому числі залучення до складання ІПР;

створення умов для навчання, виховання та розвитку дитини.

Медичний працівник закладу освіти(сестра медична старша):

інформування учасників Команди супроводу про стан здоров'я дитини та її психофізичні особливості;

за необхідністю, здійснює збір додаткової інформації від батьків, закладу охорони здоров'я щодо стану здоров'я дитини.

VI. Організація роботи Команди супроводу

1. Загальне керівництво Командою супроводу дітей з ООП покладається на директора , який несе відповідальність за виконання покладених на Команду завдань та розподіл функцій між її учасниками.

2. Робота Команди супроводу здійснюється в межах основного робочого часу працівників.

3. Однією з організаційних форм діяльності Команди супроводу є засідання її учасників, яке проводиться не менше трьох разів протягом навчального року. За потреби скликаються позачергові засідання. Ініціювати позачергове засідання Команди супроводу може будь-хто з її учасників.

4. Головою засідання Команди супроводу є директор   закладу дошкільної освіти.

5. Рішення засідання Команди супроводу приймаються за результатами колегіального обговорення інформації кожного її учасника відкритим голосуванням (за умови присутності на засіданні не менше 2/3 від загального складу).

6. Рішення засідання Команди супроводу оформляється протоколом, який веде секретар засідання. Протокол засідання підписується головою, секретарем та всіма учасниками засідання.

7. Секретар призначається із числа складу постійних учасників Команди супроводу.

VII. Організація надання психолого-педагогічних та корекційно-розвиткових послуг дитині з особливими освітніми потребами

1. Відповідно до висновку ІРЦ, індивідуальної програми реабілітації дитини з інвалідністю (за наявності), результатів психолого-педагогічного вивчення дитини Команда супроводу складає індивідуальну програму розвитку дитини з ООП впродовж 2-х тижнів з моменту початку освітнього процесу.

ІПР погоджується батьками та затверджується керівником закладу освіти.

2. Команда супроводу переглядає ІПР з метою її коригування та визначення прогресу розвитку дитини у закладі дошкільної освіти - тричі на навчальний рік (у разі потреби частіше).

3. Відповідно до особливостей розвитку дитини з ООП Команда супроводу розробляє  індивідуальний освітній план в закладі дошкільної освіти.

4. Команда супроводу визначає способи адаптації (у разі необхідності модифікації) освітнього середовища, навчальних матеріалів відповідно до потенційних можливостей та з урахуванням індивідуальних особливостей розвитку дитини з ООП.

5. Надання психолого-педагогічних та корекційно-розвиткових послуг здійснюється шляхом проведення індивідуальних і групових занять.

6. У разі виникнення труднощів у реалізації ІПР, Команда супроводу звертається до фахівців ІРЦ щодо надання методичної допомоги.

7. Команда супроводу формує та узгоджує з батьками розклад корекційно-розвиткових занять дитини з ООП.

8. Корекційно-розвиткові заняття згідно з ІПР проводяться педагогічними працівниками закладу освіти та (або) залученими фахівцями ІРЦ, інших установ/закладів, фізичними особами, які мають право здійснювати освітню діяльність у сфері освіти.

 

 

 

 

   

             

 

 

 

       

 

     

 

 

 

Корисні посилання

 

 

 

 

Логін: *

Пароль: *