Пулинський ЗДО №1 "Ялинка" Пулинської селищної ради, Пулини
Житомирська область, Житомирський район

ВСЗЯО

                                               

 

СХВАЛЕНО                                                                   ЗАТВЕРДЖЕНО

Педагогічною радою                                                       Директор ЗДО

Протокол №4                                                                   Т.Колесник                                                                                                                                                              

                                                                                         Наказ від 26.03.2021р.

                                                                                              № 13                           

від 25.03.2021р.                              Положення

про внутрішню систему забезпечення

якості освіти Пулинського ЗДО №1

                     «Ялинка»


ВСТУП

Головною метою освітньої діяльності Пулинського закладу дошкільної освіти  №1 відділу освіти Пулинської селищної ради є забезпечення всебічного розвитку дитини   дошкільного віку відповідно до її задатків, нахилів, здібностей, індивідуальних, психічних та фізичних особливостей, культурних потреб.

Досягти даної мети можна, забезпечивши високий рівень якості освіти. Закон України «Про освіту» визначає якість освіти як «відповідність результатів навчання вимогам, встановленим законодавством, відповідним стандартом освіти та/або договором про надання освітніх послуг», а якість освітньої діяльності – як «рівень організації, забезпечення та реалізації освітнього процесу, що забезпечує здобуття особами якісної освіти та відповідає вимогам, встановленим законодавством та/або договором про надання освітніх послуг» (пункти 29, 30 частини 1 статті 1).

Отже, якість освіти розглядається у нерозривній єдності якості процесу (діяльності) і якості результату. Якість освітнього процесу (діяльності) є невід’ємною складовою якості освіти, яка залежить від якості освітнього середовища, включає якісні і кількісні характеристики освітнього процесу, якість професійної компетентності педагогів, якість організаційно-управлінської компетентності. Основною місією Пулинського закладу дошкільної освіти  № 1  є забезпечення умов для всебічного та гармонійного розвитку дітей  дошкільного віку, їх соціалізації на основі консолідації зусиль усіх соціальних інститутів. На формування внутрішньої системи забезпечення якості освітньої діяльності і якості освіти впливають вище зазначені чинники. Запровадження внутрішньої системи забезпечення якості – стратегічне рішення закладу, яке покликане допомогти поліпшити її загальну дієвість та забезпечити міцну основу для ініціатив щодо її ефективного та сталого розвитку.

 

 

 

1. Загальні положення

1.1. Положення розроблено на підставі Закону України «Про освіту» від 05 вересня 2017 року № 2145 – VІІІ (ст.41 Система забезпечення якості освіти), « Про дошкільну освіту» .Положення про заклад дошкільної освіти ( у редакції постанови Кабміну  від 27.01.2021р. №86 ),Базового компоненту дошкільної освіти(Державного стандарту ),Методичних рекомендацій з питань формування внутрішньої системи забезпечення якості освіти у закладах дошкільної освіти затверджених наказом Державної служби якості освіти України від 30.11.2020 № 01-11/71, Статуту ЗДО №1 та регламентує систему забезпечення якості освітньої діяльності та якості освіти (систему внутрішнього забезпечення якості (далі ЗЯО) у  Пулинському ЗДО №1(далі ЗДО №1).

Мета створення та функціонування ВСЗЯО полягає у постіному та послідовному підвищенні якості освіти на основі отримання обжктивних даних про освітні та управлінські процеси в ЗДО.

Згідно з Законом України «Про освіту»  внутрішня система забезпечення якості освіти в ЗДО №1  передбачає здійснення таких процедур і заходів:

 • визначення принципів та процедур забезпечення якості освіти;
 • здійснення моніторингу та періодичного перегляду освітніх програм;
 • щорічне оцінювання здобувачів освіти, загальне оприлюднення критеріїв, правил і процедур оцінювання здобувачів освіти;
 • забезпечення підвищення кваліфікації педагогічних працівників;
 • забезпечення наявності необхідних ресурсів для організації освітнього процесу;
 • забезпечення наявності інформаційних систем для ефективного управління освітнім процесом, закладом освіти;
 • забезпечення публічності інформації про освітні програми;
 • забезпечення ефективної системи академічної доброчесності.
 • оприлюднення критеріїв, правил і процедур оцінювання педагогічної діяльності педагогічних працівників;
 • оприлюднення критеріїв, правил і процедур оцінювання управлінської діяльності керівних працівників закладу освіти;
 • створення в ЗДО №1 сучасного освітнього середовища, універсального дизайну та розумного пристосування.

Колегіальним органом управління ЗДО № 1, який визначає систему та затверджує процедури внутрішнього забезпечення якості освіти, є педагогічна рада.

Моніторинг системи внутрішнього забезпечення якості здійснюється адміністрацією закладу разом з комісією з питань академічної доброчесності.

1.2. Система внутрішнього забезпечення якості освіти це діяльність з інформаційного забезпечення управління освітньою організацією, заснованою на систематичному аналізі якості реалізації освітньої діяльності, його ресурсного забезпечення та його результатів.

1.3. Положення поширюється на діяльність всіх педагогічних працівників, що здійснюють освітню діяльність, в тому числі педагогічних працівників, які працюють за сумісництвом.

1.4. У цьому положенні використовуються такі терміни:

1) заклад освіти - юридична особа публічного чи приватного права, основним видом діяльності якої є освітня діяльність;

2) засновник закладу освіти – Пулинська селищна  рада;

3)здобувачі освіти - вихованці,  що здобувають освіту;

4) компетентність – динамічна комбінація знань, умінь, навичок, способів мислення, поглядів, цінностей, інших особистих якостей, що визначає здатність особи успішно соціалізуватися, провадити подальшу навчальну діяльність;

5) освітній процес - система науково-методичних і педагогічних заходів, спрямованих на розвиток особистості шляхом формування та застосування її компетентностей;

6) освітня діяльність – діяльність суб'єкта освітньої діяльності, спрямована на організацію, забезпечення та реалізацію освітнього процесу у освіті;

7) освітня послуга - комплекс визначених законодавством, освітньою програмою та/або договором дій суб'єкта освітньої діяльності, що мають визначену вартість та спрямовані на досягнення здобувачем освіти очікуваних результатів навчання;

8) освітня програма - єдиний комплекс освітніх компонентів, спланованих і організованих для досягнення визначених результатів навчання;

9) педагогічна діяльність - інтелектуальна, творча діяльність педагогічного (науково-педагогічного) працівника або само зайнятої особи у формальній та/або неформальній освіті, спрямована на навчання, виховання та розвиток особистості, її загальнокультурних, громадянських та/або професійних компетентностей;

10) результати навчання - знання, уміння, навички, способи мислення, погляди, цінності, інші особисті якості, набуті у процесі навчання, виховання та розвитку, які можна ідентифікувати, спланувати, оцінити і виміряти та які особа здатна продемонструвати після завершення освітньої програми або окремих освітніх компонентів;

11) система освіти – сукупність складників освіти, рівнів і ступенів освіти, кваліфікацій, освітніх програм, стандартів освіти, ліцензійних умов, закладів освіти та інших суб'єктів освітньої діяльності, учасників освітнього процесу, органів управління у сфері освіти, а також нормативно-правових актів, що регулюють відносини між ними;

12) суб'єкт освітньої діяльності – фізична або юридична особа (заклад освіти, підприємство, установа, організація), що провадить освітню діяльність;

13) універсальний дизайн у сфері освіти - дизайн предметів, навколишнього середовища, освітніх програм та послуг, що забезпечує їх максимальну придатність для використання всіма особами без необхідної адаптації чи спеціального дизайну;

14) якість освіти – відповідність результатів навчання вимогам, встановленим законодавством, відповідним стандартом освіти та/або договором про надання освітніх послуг;

19) якість освітньої діяльності – рівень організації, забезпечення та реалізації освітнього процесу, що забезпечує здобуття особами якісної освіти та відповідає вимогам, встановленим законодавством та/або договором про надання освітніх послуг.

 

 

2. Принципи забезпечення якості освіти

2.1. Принципи забезпечення якості освіти ЗДО №1:

– адаптація нормативно-правових актів Міністерства освіти і науки України, чинного законодавства та інших документів, що регламентують діяльність у галузі освіти;

– створення системи управління якістю, яка забезпечуватиме удосконалення системи контролю підготовки здобувачів освіти та досягнення об’єктивності оцінювання знань;

– підвищення мотивації здобувачів освіти до систематичної активної  роботи впродовж усього періоду навчання на формування системних, стійких знань, умінь, навичок та компетенцій;

 – впровадження в освітній процес передових досягнень науки і технологій;

– надання освітніх послуг, на високому рівні;

– систематичне підвищення кваліфікації педагогічних працівників;

– збільшення переліку освітніх послуг за рахунок додаткових платних послуг;

– постійний розвиток матеріально-технічної бази та інформаційних ресурсів;

– підвищення ефективності системи управління якістю через визначення цілей у галузі якості та їх перегляд при потребі, удосконалення процедур контролю.

 

 

3. Напрямки роботи системи забезпечення якості освіти

3.1. Освітнє середовище закладу дошкільної освіти.

3.2.Здобувачі дошкільної освіти. Забезпечення всебічного розвитку дитини дошкільного віку, набуття нею життєвого соціального досвіду.

3.3. Фахова діяльність педагогічних працівників  ЗДО.

3.4. Управлінські процеси закладу дошкільної освіти.

 

 

4. Рівні забезпечення системи якості освіти

4.1. Рівень оперативного управління діяльністю (управління якістю) націлений на виконання вимог до якості надання освітніх послуг, що містять освітній процес ( навчання, навчальна діяльність здобувачів освіти, виховна робота, освіта впродовж життя, процеси управління ресурсами, підготовка та підвищення кваліфікації педагогічних кадрів, матеріально – технічне та інформаційне забезпечення, забезпечення безпеки життєдіяльності).

4.2. Рівень управління системою якості (внутрішнє забезпечення якості, націлене на підтвердження впевненості  батьків споживачів у тому, що відповідні вимоги до якості освіти будуть виконані).

4.3. Рівень стратегічного управління (постійне покращення і контроль якості) орієнтований на підвищення ефективності та результативності управління. Він представлений процесом діяльності педагогічної ради.

 

5.Характеристика чинної внутрішньої системи забезпечення якості освіти в закладі дошкільної освіти.

5.1. Внутрішня система забезпечення якості освіти в ЗДО №1 є складником системи забезпечення якості освіти в Україні і містить дві підсистеми: забезпечення та моніторингу якості освіти і освітньої діяльності в ЗДО№1.

5.2. У ЗДО № 1 початковий етап поточного контролю результатів навчання здобувачів освіти здійснюється у вересні, проміжний – у грудні, підсумковий - у травні,  з метою оцінювання складових компетентності під час усіх видів занять, базових життєвих компетенцій.

5.3. Поточні результати навчальних досягнень здобувачів освіти фіксуються в журналах діагностичних даних і доступні для перегляду та аналізу адміністрацією закладу та батьками.

5.4. Підсумковий контроль в результаті навчання здобувачами освіти здійснюється у формі підсумкової діагностики, а також під час підсумкових занять.

5.5. Підсистема забезпечення та моніторингу якості освітньої діяльності закладу містить такі процедури: забезпечення доступності інформації щодо результатів діяльності закладу  на веб-сайті закладу; встановлення зворотного зв’язку з учасниками освітнього процесу (опитування батьків, педагогів); сприяння підвищенню кваліфікації педагогічних кадрів; постійне удосконалення інформаційної системи ЗДО №1 для створення ефективного інформаційного освітнього середовища; запобігання та виявлення плагіату в роботах педагогів.

5.6.Для ефективного функціювання закладу створено єдиний інформаційний простір «Україна ІСУО»(інформаційна система управління освітою) даних програми «Курс Дошкілля».

5.7.Для забезпечення більш широких і різноманітних звязків закладу із зовнішнім середовищем, у тому числі доступу до різних баз даних, джерел інформації ЗДО №1 підключено до швидкісного Інтернету.Для обміну інформацією з якості освітнього процесу використовуються відео ,аудіо носії інформації розмножувальна техніка ,є в наявності 1 компютер,1 ноутбук з можливістю доступу до інтернету,1 телевізор,2 багатофункціональні прилади.

5.8.Для забезпечення створення єдиного інформаційного поля ЗДО функціонує офіційний сайт закладу    http://pulyny.dytsadok.org.ua/                                       та електронна пошта  dnzjalunka@gmail.com

         

 

6. Стратегічні цілі і завдання удосконалення внутрішньої системи забезпечення якості освіти в ЗДО №1

6.1.Основними стратегічними цілями внутрішньої системи забезпечення освітою є: забезпечення якості освітньої діяльності закладу шляхом дотримання норм та процедур і за підтримки всіх учасників освітньої діяльності. Гарантувати якість дошкільної освіти та формувати довіру суспільства д ЗДО.

6.2. Завданнями внутрішньої системи забезпечення якості освіти є:

- спостереження за станом соціально-психологічного середовища ЗДО;

- контроль стану прозорості освітньої діяльності та оприлюднення інформації щодо її результатів;

- постійний моніторинг змісту освіти;

- спостереження за реалізацією освітнього процесу;

- моніторинг технологій навчання;

- моніторинг ресурсного потенціалу закладу;

- моніторинг управління ресурсами та процесами;

- розроблення рекомендацій щодо покращення даної діяльності, участь у стратегічному плануванні.

6.3. Здійснення постійного моніторингу змісту освіти полягає у періодичному аналізі робочих планів, програм на предмет їх відповідності потребам  та компетентностям здобувачів освіти.

6.4. Здійснення моніторингу технологій навчання полягає у визначенні відповідності методів, засобів, форм навчання, сучасним науково – педагогічним підходам, аналізі критеріїв оцінювання та ефективності засобів контролю досягнень здобувачів освіти.

6.5. Моніторинг ресурсного потенціалу ЗДО полягає в аналізі відповідності матеріально – технічного, навчально – методичного та інформаційного ресурсів цілям заявлених освітніх програм, встановлення ефективності функціонування інформаційної  системи  садочку.

6.6. Здійснення моніторингу управління ресурсами та процесами в ЗДО полягає у визначенні ефективності управління в освітньому процесі в цілому та окремих його складників (планування, організація, контроль, облік).

6.7.Обов’язковою складовою діяльністю щодо покращення якості освітньої  діяльності та якості освіти є участь у плануванні.

6.8.Заклад працює у взаємодії з усіма зацікавленими субєктами.до яких відносяться:

 • здобувачі освіти, їх батьки або законні представники дитини;
 • працівники ЗДО;
 • органи ,що здійснюють управління у сфері освіти;
 • громадськість.

 

7. Організація внутрішньої системи якості освіти в ЗДО №1

7.1. Організація внутрішньої системи забезпечення якості освіти в закладі здійснюється на таких рівнях: 

І рівень – здобувачі освіти, батьки;

ІІ рівень – адміністрація закладу.

7.2. На першому рівні організації внутрішньої системи забезпечення якості освіти методичною службою закладу здійснюється діагностика компетентностей дітей, опитування(анкетування) батьків вихованців  щодо якості проведення  занять, напрямків діяльності закладу, інтересів та потреб;

На другому рівні, забезпечення якості освіти визначається за такими напрямами:

-контроль виконання вимог щодо якісної організації освітньої діяльності;

-моніторинг поточних, проміжних результатів навчання здобувачів освіти;

- встановлення та оцінювання рівня досягнень складових компетентностей здобувачів освіти, досягнутих на певному етапі їх навчання .

Визначається якість планування, контроль рівня досягнень здобувачами освіти:

- забезпечення публічної інформації про освітні програми; встановлення оперативного зворотного зв’язку з батьками;

- управління якістю (методи та види діяльності);

- щорічне оцінювання здобувачів освіти та  загальне оприлюднення результатів таких оцінювань на офіційному веб-сайті (моніторинг);

- забезпечення підвищення кваліфікації педпрацівників;

- забезпечення функціонування та постійне вдосконалення інформаційної системи закладу.

 

 

 

 

 


 

 

Корисні посилання

 

 

 

 

Логін: *

Пароль: *